ТЕСТ

Намунаи саволҳои тестӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ барои донишҷўёни курсҳои якуми ихтисосҳои  идоракунии давлатӣ, идоракунии давлатии иқтисодиёт, идоракунии ҳайат ва муносибатҳои байналмиллалӣ

 

Аз маҷмўи бо ҳам алоқаманди воситаҳои иртиботӣ, барномавӣ ва техникӣ иборат мебошанд ва барои таъмин намудани равандҳои иттилоотии байни объектҳо пешбинӣ шудаанд?

-Шабакаҳои нейронӣ;

-Шабакаҳои барқӣ;

-Шабакаҳои компютерӣ;

-Шабакаҳои махфӣ;

-Шабакаҳои телефонӣ;

 

Ихтирои кадом протоколи мубодилаи иттилоот дар соли 1982 оғози тантанаи Internet ба ҳисоб меравад?

-TCP/IP(Transmission control Protocol/Internet Protpcol);

-FTP(File Transfer Protocol);

-URL(Universal Resource Locator);

-HTTP(Hyper Text Trnasfer Protocol);

-HTML(Hyper Text Markup Language);

 

Қоидаи ягонаи мубодилаи иттилоотро дар шабакаи компютерӣ … меноманд?

-Internet;

-ARPANET;

-Протокол;

-Компютери марказӣ;

-Модем;

 

Маҷмўи шабакаҳои давлатӣ, минтақавӣ, иттиҳодиявӣ, дигар навъи шабакаҳои компютерӣ ва инчунин компютерҳои алоҳидае мебошад, ки байни ҳамдигар бо ёрии таъминоти барномавии гуногуни иттилоотӣ-иртиботии ба шакли ягона овардашуда пайваст гардиданд?

-Internet(Interconnected Networks);

-Модем(Модулятор-демодулятор);

-ARPANET(Advanced Research Project Agency);

-Компютери марказӣ(Host computer);

-Почтаи электронӣ(Electronic mail);

 

Тарзи стандарти ҷойимуайянкуниро барои додаҳои дар шабакаи глобалии Интернет  дастрасбуда таъмин менамояд?

-TCP/IP(Transmission control Protocol/Internet Protocol);

-FTP(File Transfer Protocol);

-URL(Universal Resource Locator);

-HTTP(Hyper Text Trnasfer Protocol);

-HTML(Hyper Text Markup Language);

 

Қоидаҳои дастрасӣ ба иттилоот ва интиқоли гипертекстҳоро дар шабака ҷорӣ месозад?

-TCP/IP(Transmission control Protocol/Internet Protpcol);

-FTP(File Transfer Protocol);

-URL(Universal Resource Locator);

-HTTP(Hyper Text Trnasfer Protocol);

-HTML(Hyper Text Markup Language);

 

Муассисаест, ки хизматрасонии интернетро дар маҳалҳо таъмин менамояд?

-Интернет;

-Провайдер;

-Сервер;

-E-mail;

-Модем;

 

Браузери стандартии системаи оператсионии Microsoft Windows-ро муайян намоед?

-Google Chrome;

-Opera;

-Netscape Navigator;

-Internet Explorer;

-Mozilla FireFox;

 

Таҳти як ном ва суроғаи ягона дар шабкаи глобалии Интернет муттаҳид сохтани миқдори муайяни web-саҳифаҳои сарлавҳадори алоҳидаро … меноманд?

-Провайдер;

-Сервер;

-E-mail;

-Модем;

-Сайт;

 

Шабакаҳои компютерие, ки компютерҳои дар масофаҳои дуру наздик ҷойгирбударо барои истифодабарии  захираҳои ҷаҳонии иттилоот муттаҳид менамоянд?

-Шабакаҳои саросарӣ;

-Шабакаҳои маҳаллӣ;

-Шабакаҳои минтақавӣ;

-Шабакаҳои иттиҳодиявӣ;

-Шабакаҳои хусусӣ;

 

Илмест, ки доир ба хосиятҳои иттилоот ва қонуниятҳои равандҳои иттилоотӣ баҳс менамояд.

–  Кибернетика;

– Информатика;

–  Математика;

–  Физика;

–  Назарияи иқтисодӣ;

 

Илм дар бораи хосиятҳои умумии идоракунӣ дар системаҳои зинда ва ғайризинда мебошад.

– Информатика;

– Алгебраи мантиқӣ;

– Моделсозии компютерӣ;

– Кибернетика;

– Амнияти компютерӣ;

 

Дар алоқамандӣ бо омилҳои беруна якҷоя амал намудани ҳамаи ҷузъҳои муҳити иттилоотӣ, ки оид ба объекти омўхташавандаи система дониши навро тавлид месозад ва онро мавриди ирсол, табдил ва истифодаи ҳамагон қарор медиҳад.

– Захираҳои иттилоотӣ;

– Равандҳои иттилоотӣ;

– Фарҳанги иттилоотӣ;

– Системаҳои иттилоотӣ;

– Технологияи иттилоотӣ;

 

Маълумот дар бораи ягон ҳодиса, ашё, шахс, рўйдод ва умуман муҳити атроф аст, ки сатҳи номуайянии дониши инсонро дар ҳамон самти омўзиш кам менамояд.

– Компютер;

– Программа;

– Модел;

– Иттилоот;

– Интернет;

 

Усули бо битҳо тасвир намудани иттилоотро … мегўянд.

– Рамзбандии дуӣ;

– Рамзбандии ҳаштӣ;

– Рамзбандии даҳӣ;

– Рамзбандии шонздаҳӣ;

– Рамзбандии ҳафтӣ;

 

Воҳидҳои ченкунии миқдори иттилоотро бо тартиби афзуншавиашон нишон диҳед.

– Бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, Тбайт, Эбайт, Пбайт, Сбайт;

– Бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, Тбайт, Пбайт, Сбайт, Эбайт;

– Бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, Пбайт, Тбайт, Эбайт, Сбайт;

– Бит, байт, Кбайт, Гбайт, Мбайт, Тбайт, Пбайт, Эбайт, Сбайт;

– Бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, Тбайт, Пбайт, Эбайт, Сбайт;

 

Системаи рамзиест, ки дар он ададҳо аз рўи қоидаҳои муайян бо ёрии аломатҳои рақамномидашавандаи ягон алифбо ба қайд гирифта шудаанд.

– Системаи иттилоотӣ;

– Системаҳои экспертӣ;

– Системаҳои компютерӣ;

– Системаи барномаҳо;

– Системаи ҳисобӣ;

 

Дар системаи ҳисоби мавқеӣ асоси система ба миқдори чӣ баробар аст.

– Рақамҳои алифбои он;

– Рақамҳои сафҳакалид;

– Рақамҳои арабӣ;

– Рақамҳои таҷҳизоти мобайлӣ;

– Рақамҳои махфӣ;

 

Ҷомеа, ки дар он аксари кормандон ба истеҳсол, нигаҳдорӣ, коркард, фурўш ва табодули иттилоот машғуланд.

– Ҷомеаи шаҳрвандӣ;

– Ҷомеаи иттилоотӣ;

– Ҷомеаи саноатӣ;

– Ҷомеаи кишоварзӣ;

– Ҷомеаи технологӣ;

 

Ҷомеа, ки аз рўи сатҳи тараққиёти саноат ва пойгоҳи техникии он муайян карда мешавад.

– Ҷомеаи шаҳрвандӣ;

– Ҷомеаи иттилоотӣ;

– Ҷомеаи саноатӣ;

– Ҷомеаи кишоварзӣ;

– Ҷомеаи технологӣ;

 

Инқилоби якуми иттилоотӣ ба ихтирои … сахт марбут аст.

– Компютер;

– Китобчопкунӣ;

– Интернет;

– Хат;

– Воситаҳои нигоҳдории иттилоот;

 

Инқилоби дуюми иттилоотӣ(нимаи асри XVI) дар давраи таҷаддуд(барқароршавӣ) сар задааст ва бо ихтирои … алоқаманд мебошад.

– Компютер;

– Китобчопкунӣ;

– Интернет;

– Хат;

– Транзистор;

 

Инқилоби сеюми иттилоотӣ(охири асри XIX) ба ихтирои … вобастагӣ дорад, ки маҳз ихтирои он ба пайдоиши телеграф, телефон ва радио оварда расонидааст.

– Барқ;

– Ламапаи электронӣ;

– Транзистор;

– Микропротсессор

– Хат

 

Инқилоби чоруми иттилоотӣ(солҳои 70- уми асри XX) ба ихтирои … ва дар заминаи он сохта шудани компютерҳои фардӣ марбут аст.

– Технологияи компютерӣ;

– Технологияи иттилоотӣ;

– Технологияи мултимедиявӣ;

– Технологияи микропротсессорӣ;

– Технологияи иттилоотию иртиботӣ;

 

Равандест, ки дар он талаботи шахси дилхоҳ барои дарёфти иттилооти зарурӣ қонеъ гардонида мешавад.

– Компютеркунонӣ;

– Моделиронӣ;

– Барномасозӣ;

– Иттилоотонӣ;

– Алгоритмсозӣ;

Таҷҳизотест, ки тавассути иҷрои пайдарпайи дастурҳои барояш фаҳмо ба таври автоматӣ иттилоотро аз як шакл ба шакли дигар табдил медиҳад.

-Диски сахти магнитӣ;

-Компютер;

-Садобарорак;

-Сканер;

-DVD-диск;

 

Моҳияти принсипи идоракунии барномавии компютер аз он иборат аст, ки вай бо ёрии … кор мекунад.

-Алгоритм;

-Барнома;

-Барқ;

-UPS;

-Микропротсессор;

 

Комплекти асосии компютерро кадом таҷҳизотҳо ташкил медиҳанд?

-Блоки системавӣ, клавиатура, сканер ва UPS;

-Монитор, клавиатура, муш ва TV-тюнер;

-Блоки системавӣ, клавиатура, монитор ва муш;

-Диски сахти магнитӣ(HDD), микропротсессор(CPU) ва хотираи фаврӣ(RAM);

-UPS, проектор, сканер ва блоки системавӣ;

 

Таҷҳизотест, ки дар он аксарияти элементҳои дохилии блоки системавӣ (масалан, микропротсессор, хотираи фаврӣ ва схемаҳои электронӣ) ҷойгир шудаанд.

-Платаи модарӣ(Mother board);

-Диски сахти магнитӣ(HDD);

-Микропротсессор(CPU);

-Таҷҳизоти хоитраи фаврӣ(RAM);

-Картаи тасвирӣ(Video card);

 

Элементи асоситарини компютер буда, бо воситаи он тамоми амалиётҳо ва ҳисобкуниҳо иҷро карда мешаванд.

-Диски сахти магнитӣ(HDD-Hard Disk Drive);

-Таҷҳизоти хотираи фаврӣ(RAM-Random Access Memory);

-Блоки барқтаъминкунӣ;

-Платаи модарӣ(Mother board);

-Микропротсессор (CPU-Central Processing Unit) ва сопротсессор (FPU-Floating Point Processing Unit);

 

Таҷҳизоте, ки дар он тамоми маълумотҳо: файлҳо, барномаҳо ва ғайра нигоҳ дошта мешаванд. Пас аз хомӯш намудани компютер маълумотҳои дар ин таҷҳизот маҳфуз буда, боқӣ мемонанд.

-Таҷҳизоти хотираи фаврӣ(RAM-Random Access Memory);

-Диски сахти магнитӣ(HDD-Hard Disk Drive);

-Блоки барқтаъминкунӣ;

-Платаи модарӣ(Mother board);

-Микропротсессор (CPU-Central Processing Unit);

 

Таҷҳизоте, ки дар он маълумотҳои муваққатӣ сабт мешаванд. Пас аз хомўш кардани компютер маълумотҳои дар ин таҷҳизот маҳфуз буда, ҳазф мешаванд.

-Таҷҳизоти хотираи фаврӣ(RAM-Random Access Memory);

-Диски сахти магнитӣ(HDD-Hard Disk Drive);

-Блоки барқтаъминкунӣ;

-Платаи модарӣ(Mother board);

-Микропротсессор (CPU-Central Processing Unit);

 

Барои ба қисмҳои компютерҳои фардӣ тақсим кардани ҷараёни электрикӣ хизмат мекунад. Ин таҷҳизот ҷараёни электирикии тағйирёбандаро ба миқдори 220 волт қабул карда, ба қисмҳои КФ мувофиқи талаботашон аз 4 то 12 волт тақсим мекунад.

-Таҷҳизоти хотираи фаврӣ(RAM-Random Access Memory);

-Диски сахти магнитӣ(HDD-Hard Disk Drive);

-Блоки барқтаъминкунӣ;

-Платаи модарӣ(Mother board);

-Микропротсессор (CPU-Central Processing Unit);

 

Барои хониш ва сабти маълумот дар дискҳои қаиш истифода бурда мешавад.

-Блоки барқтаъминкунӣ;

-Платаи модарӣ(Mother board);

-Микропротсессор (CPU-Central Processing Unit);

-Таҷҳизоти хотираи фаврӣ(RAM-Random Access Memory);

-Дискҷомаи диски қаиши магнитӣ (FDD-Floppy Disk Drive);

 

Барои хониш ва сабти маълумотҳо дар CD-дискҳо ва DVD-дискҳо хизмат мекунанд.

-Дискҷомаҳои CD-RW ва DVD-RW;

-Дискҷомаҳои CD-ROM ва DVD-ROM;

-Микропротсессор (CPU-Central Processing Unit) ;

-Таҷҳизоти хотираи фаврӣ(RAM-Random Access Memory);

-Дискҷомаи диски қаиши магнитӣ (FDD-Floppy Disk Drive);

 

Ин таҷҳизоте мебошад, ки дар дохили блоки системавӣ ҷойгир шудааст. Дар он монитор бо ёрии ноқили махсус пайваст карда мешавад. Бо воситаи он тасвирҳои динамикӣ ба монитор равон карда мешавад.

-Адаптери шабакавӣ(Network adapter);

-USB(Universal Serial Bus)-порт;

-Картаи тасвирӣ(Video card);

-Картаи садоӣ(Sound card);

-UPS(Uninterruptible Power System);

 

Барои дар мўҳлати муайян ҳангоми хомўш шудани барқ бо ҷараёни электрикӣ таъмин намудани компютерҳои фардӣ хизмат мекунад.

-Адаптери шабакавӣ(Network adapter);

-USB(Universal Serial Bus)-порт;

-Картаи тасвирӣ(Video card);

-Картаи садоӣ(Sound card);

-UPS(Uninterruptible Power System);

 

Ин таҷҳизоте мебошад, ки дар дохили блоки системавӣ ҷойгир шудааст. Ба ин таҷҳизот баландгўяк, гўшмонак ва садобарорак пайваст карда мешаванд. Бо воситаи ин таҷҳизот файлҳои садодор ба садобароракҳо равон карда мешаванд.

-Адаптери шабакавӣ(Network adapter);

-USB(Universal Serial Bus)-порт;

-Картаи тасвирӣ(Video card);

-Картаи садоӣ(Sound card);

-UPS(Uninterruptible Power System);

 

Асосан дар микропротсессор, видеокартаҳо, таҷҳизоти таъминоти барқӣ, қуттии блоки системавӣ насб карда шудаанд. Вазифаи асосии ин таҷҳизот аз хунуккунии ҳарорати таҷҳизотҳои мазкур ва муътадил сохтани ҳарорати умумии дохилии блоки ситемавӣ иборат мебошад.

-Адаптери шабакавӣ(Network adapter);

-Куллер(вентилятор);

-Картаи тасвирӣ(Video card);

-Картаи садоӣ(Sound card);

-UPS(Uninterruptible Power System);

 

Дар компютерҳои фардӣ хотираи доимӣ ҷой дода шудааст ва онро дар вақти сохтани платаи асосӣ дар микрочипҳои махсус дохил мекунанд. Дар ин хотира барномае сабт карда шудааст, ки бо воситаи он параметрҳои таҷҳизотҳои дохили блоки системавӣ танзим карда мешаванд.

-Дискҷомаҳои CD-RW ва DVD-RW;

-BIOS(Basic Input Output System);

-Микропротсессор (CPU-Central Processing Unit);

-Таҷҳизоти хотираи фаврӣ(RAM-Random Access Memory);

-Дискҷомаи диски қаиши магнитӣ (FDD-Floppy Disk Drive);

 

Ин маҳорати мувофиқи мақсад истифода бурда тавонистани иттилоот ва барои дарёфт, коркард ва интиқоли он татбиқ карда тавонистани технологияҳои компютерии иттилоотӣ, воситаҳои техникӣ ва усулҳои муосири корбари бо иттилоот мебошад.

– Ҷомеаи иттилоотӣ;

– Ҷомеаи саноатӣ;

– Фарҳанги иттилоотӣ;

– Системаи иттилоотӣ;

– Равандҳои иттилоотӣ;

 

Хадамотҳои захирасози абриро муайян намоед.

– Dropbox, Google Drive, Mega(MEGA Encypted Global Access);

– Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Netscape Navigator;

– Microsoft Office, Microsoft Visual Studio, AusLogics BoostSpeed;

– Adobe Photoshop, CorelDRAW, AusLogics BoostSpeed;

– ABBYY FineReader, Internet Download Manager, Punto Switcher;

 

Истилоҳи “Манобеи омўзиши озод” (Open Educational Resources, OER) бори аввал моҳи июли соли 2002 дар форуми созмондодаи Юнеско доир ба татбиқи системаҳои омўзиши озод дар … истифода шудааст.

– Кишварҳои сусттараққӣ;

– Кишварҳои пешрафта;

– Кишварҳои рў ба тараққӣ;

– Кишварҳои Осиё;

– Кишварҳои Аврупо;

 

Дар конгрессияи умумиҷаҳонӣ, ки моҳи июни соли 2012 аз тарафи Юнеско “Эъломияи Париж” қабул гардид роҷеъ ба таҳти ҳимояи худ гирфтани кадом масъала аз ҳукуматҳои давлатҳои ҷаҳон даъват ба амал оварда шудааст.

– Татбиқи технологияи компютерӣ дар соҳаҳои гуногун;

– Тавсеаи захирасозии иттилоот дар хадамотҳои абрӣ;

– Тавсеа ва истифодаи “Манобеи омўзиши озод”;

– Истифодаи хадамотҳои абрӣ;

– Татбиқи лоиҳаи Coursera;

 

Лоиҳаи Сoursera аз ҷониби кадом кормандони донишгоҳи Стенфорд таъсис дода шудааст.

– Дафна Коллер ва Билл Гейтс;

– Эндрю Нг ва Пол Аллен;

– Стивен Ҷоббс ва Стивен Возняк;

– Дафна Коллер ва Эндрю Нг;

– Билл Гейтс ва Томас Кнол;

 

Маҷмўи воситаҳо, омилҳо ва усулҳои дар асоси системаҳои компютерӣ фаъолияткунанда мебошад, ки барои эҷод ва истифодаи захираҳои иттилоотӣ равона шудааст.

-Маҳсулоти иттилоотӣ;

-Системаи иттилоотӣ;

-Ҷомеаи иттилоотӣ;

-Фарҳанги иттилоотӣ;

-Муҳити иттилоотӣ;

 

Маҷмўи чорабиниҳои мушаххаси ҳифзи муҳити иттилоотии ҷомеа ва инсон аст?

-Амнияти иттилоотӣ;

-Системаи иттилоотӣ;

-Ҷомеаи иттилоотӣ;

-Фарҳанги иттилоотӣ;

-Муҳити иттилоотӣ;

 

Мақсадҳои асосии амнияти иттилоотӣ кадомҳоянд?

-Ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таъмини ҷомеа ва шахс бо иттилооти пурра ва эътимоднок, ҳифзи ҳуқуқҳои давлат, ҷомеа ва шахс дар қабул, истифода ва паҳнкунии иттилоот;

-Ҳифзи манфиатҳои миллӣ; таъмини ҷомеа ва шахс бо иттилооти пурра ва номуътамад; танҳо ҳифзи ҳуқуқҳои шахс дар қабул, истифода ва паҳнкунии иттилоот;

-Ҳифзи манфиатҳои миллӣ; таъмини ҷомеа ва шахс бо иттилооти нопурра; ҳифзи хакерон ва кракерон дар паҳнкунии вирусҳои компютерӣ;

-Таъмини ҷомеа ва шахс бо иттилооти ҳадди аққал нопурра аз таъсири вирусҳои компютерӣ, ҳифзи компютерҳои ба шабака пайваст аз вирусҳои компютерӣ;

-Ҳифзи манфиатҳои ҳуҷумкунандаҳои шабакавӣ, ҳифзи компютерҳои ба шабака пайваст аз вирусҳои компютерӣ ва ҳуҷумҳои шабакавӣ;

 

Маҷмўи омилҳоеро, ки барои фаъолияти муътадили муҳити иттилоотӣ хавфноканд … мегўянд?

-Амнияти иттилоотӣ;

-Системаи иттилоотӣ;

-Таҳдиди иттилоотӣ;

-Фарҳанги иттилоотӣ;

-Муҳити иттилоотӣ;

 

Манбаъҳои асосии таҳдидҳои иттилоотии берунаро муайян намоед?

-Сиёсати мамлакатҳое, ки дастрасии комёбиҳои ҷаҳониро дар соҳаи технологияи иттилоотӣ халалдор месозанд;

-Сиёсати мамлакатҳое, ки дастрасии комёбиҳои ҷаҳониро дар соҳаи технологияи иттилоотӣ халалдор месозанд; ҷанги иттилоотӣ, ки фаъолияти муҳити иттилоотиро дар мамлакат номўътадил мегардонад;

-Сиёсати мамлакатҳое, ки дастрасии комёбиҳои ҷаҳониро дар соҳаи технологияи иттилоотӣ халалдор месозанд; ҷанги иттилоотӣ, ки фаъолияти муҳити иттилоотиро дар мамлакат номўътадил мегардонад; фаъолияти ҷиноятӣ, ки бар зидди манфиатҳои миллӣ равона гардидааст.

-Сиёсати мамлакатҳое, ки дастрасии комёбиҳои ҷаҳониро дар соҳаи технологияи иттилоотӣ халалдор месозанд; ҷанги иттилоотӣ, ки фаъолияти муҳити иттилоотиро дар мамлакат номўътадил мегардонад; муборизаи  ҷиноятӣ, ки бар зидди компютерҳо равона гардидааст; фаъолияти ҷиноятии хакерон ва кракерони дохилии мамлакат;

-Сиёсати мамлакатҳое, ки дастрасии комёбиҳои ҷаҳониро дар соҳаи технологияи иттилоотӣ халалдор месозанд; ҷанги иттилоотӣ, ки фаъолияти муҳити иттилоотиро дар мамлакат номўътадил мегардонад; фаъолияти ҷиноятӣ, ки бар зидди манфиатҳои миллӣ равона гардидааст; вазъиятҳои форс-мажорӣ дар дохили мамлакат;

 

Манбаъҳои асосии таҳдидҳои дохилӣ кадомҳоянд?

-Қафомонӣ аз сатҳи иттилоотони мамлакатҳои мутараққӣ;

-Қафомонӣ аз сатҳи иттилоотони мамлакатҳои мутараққӣ; қафомонии технологӣ дар саноати электронии истеҳсоли техникаи иттилоотӣ ва иртиботӣ;

-Қафомонӣ аз сатҳи иттилоотони мамлакатҳои мутараққӣ; қафомонии технологӣ дар саноати электронии истеҳсоли техникаи иттилоотӣ ва иртиботӣ; пастравии сатҳи маърифатии шаҳрвандон, ки монеаи рушди муҳити иттилоотӣ  гардидааст;

-Қафомонӣ аз сатҳи иттилоотони мамлакатҳои мутараққӣ; қафомонии технологӣ дар саноати электронии истеҳсоли техникаи иттилоотӣ ва иртиботӣ; пастравии сатҳи маърифатии шаҳрвандон, ки монеаи рушди муҳити иттилоотӣ  гардидааст; надоштани антивируси ESET Smart Security

-Қафомонӣ аз сатҳи иттилоотони мамлакатҳои мутараққӣ; қафомонии технологӣ дар саноати электронии истеҳсоли техникаи иттилоотӣ ва иртиботӣ; пастравии сатҳи маърифатии шаҳрвандон, ки монеаи рушди муҳити иттилоотӣ  гардидааст; пайваст набудан ба шабакаи Интренет ва надоштани антивируси Касперсикий;

 

Маҷмўи тадбирҳои техникӣ, барномавӣ ва ташкилӣ буда, барои ҳифзу амнияти иттилоот дар шабакаҳои компютерӣ равона карда шудааст?

-Системаи иттилоотӣ;

-Таҳдиди иттилоотӣ;

-Фарҳанги иттилоотӣ;

-Муҳити иттилоотӣ;

-Сиёсати бехатарӣ;

 

Таҷҳизотест, ки ба таври автоматӣ иттилооти матниву графикиро аз қоғаз ба компютер дохил менамояд.

– Принтер;

– Проектор;

– Сканер;

– Сафҳакалид;

– Модем;

 

Таҷҳизоти графиксоз буда, барои дар қоғаз ва лўлаҳои полиэтиленӣ тасвир намудани расм, навиштаҷот ва графику нақшаҳои компютерӣ хизмат мерасонад.

– Принтер;

– Плоттер;

– Сканер;

– Сафҳакалид;

– Модем;

 

Маҷмўи барномаҳои системавӣ, ки робитаи дигар барномаҳоро бо қисмҳои компютер барқарор ва қабули фармонҳои корбарро таъмин менамояд?

-Системаи иттилоотӣ;

-Системаи оператсионӣ;

-Системаи экспертӣ;

-Системаи компютерӣ;

-Системаи барномасозӣ;

 

Шиори “Як компютер дар рўи мизи ҳар як хона бо барномаи …” ба кадом ширкати тавлидкунандаи барномаҳои компютерӣ таалуқ дорад?

-Microsoft;

-Apple;

-Blizzard Entertainment;

-Cray Research;

-Telenor;

 

Виростори матнии … афзори беҳамтои эҷод ва коркарди мактуб, санадҳои расмӣ ё хизматӣ, ҳисобот, нишонаварақаҳои муассисавӣ(бланка), саволнома(анкета), мақола ва китобчаҳост?

-Microsoft Office Word;

-WordPad;

-NotePad;

-KWrite;

-StarWriter;

 

Маҷмўи сахтафзорҳои компютерро меноманд, ки онҳо барои нигоҳдории иттилоот пешбинӣ шудаанд?

-Хотираи комютер;

-Зудкории компютер;

-Шабакаи компютерӣ;

-Маҳсулнокии протсессор;

-Таҷҳизоти хотираи фаврӣ;

 

Он марҳалаҳое, ки восита ва усулҳои коркарди иттилоотии онҳо сабабгори тағйироти қатъӣ ва куллии ҷомеа гаштаанд … номида мешаванд.

-Технологияи иттилоотӣ;

-Инқилобҳои иттилоотӣ;

-Системаҳои иттилоотӣ;

-Амнияти иттилоотӣ;

-Таҳдидҳои иттилоотӣ;

 

Воситаи пуриқтидори тасвир, табдил, коркард ва ирсоли иттилооти ададӣ дар катакҳо мебошад, ки онҳо дар буриши сатру сутунҳо ҳосил шудаанд.

-Проектори  электронӣ;

-Ҳукумати электронӣ;

-Тиҷорати электронӣ;

-Шаҳрванди электронӣ;

-Ҷадвали электронӣ;

 

Соли 1987 ҷадвали электронии … ба истифода дод шуд. Дар ин ҷадвал имкониятҳои мавҷуда мукаммал ва тарзи истифодабарии онҳо ниҳоят қулай гардонида шудаанд. Аз ин рў, ин ҷадвали электронӣ дар байни истифодабарандагон ниҳоят васеъ паҳн шуда, бозори ҷадвалҳои электронии дигар ширкатҳоро хеле маҳдуд кард?

-SuperCalc;

-OpenOffice Calc;

-Gnumeric;

-KSpread;

-MS Excel;

 

Дар ин навъи рамзбандии иттилооти графикӣ андозаи тасвири дар экран инъикосшаванда ҳам аз рў самти уфуқӣ(width-аз чап ба рост)  ва ҳам амудӣ(hieght-аз боло ба поён) ба росткунҷаҳои хеле хурди пиксел(pixel/picture element), яъне ҷузъи расм номидашаванда тақсим карда мешавад?

-Рамзбандии фракталӣ;

-Рамзбандии растрӣ;

-Рамзбандии дуӣ;

-Рамзбандии векторӣ;

-Рамзбандии ҳаштӣ;

Дар ин навъи рамзбандии иттилооти графикӣ тасвир бо ёрии шаклҳои одии геометрӣ-нуқта, хати рост, хати каҷ, доира, росткунҷа, ва ғайра бо истифода аз формулаҳои математикӣ сохта мешавад?

-Рамзбандии фракталӣ;

-Рамзбандии растрӣ;

-Рамзбандии дуӣ;

-Рамзбандии векторӣ;

-Рамзбандии ҳаштӣ;

 

Дар ин навъи рамзбандии иттилооти графикӣ, графиксозӣ низ ба мисли формати графики векторӣ ҳисобшаванда мебошад, вале дар хотираи компютер барои он рамзбандии иттилоот истифода намешавад. Тасвир бо воситаи муодила ё системаи муодилаҳо сохта мешавад?

-Рамзбандии фракталӣ;

-Рамзбандии растрӣ;

-Рамзбандии дуӣ;

-Рамзбандии векторӣ;

-Рамзбандии ҳаштӣ;

 

Муҳити амалие, ки барои таҳия ва таҳрири тасвирҳои графикӣ пешбиниӣ шудааст?

-Виросторони графикӣ;

-Виросторони намоишсоз;

-Виросторони матнӣ;

-Ҷадвалҳои электронӣ;

-Системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо;

 

Ин виростори вектории графиксоз  маҳсули яке аз ширкатҳои Канада буда, имкониятҳои зиёди корбари бо тасвирҳо, низоми омўзишӣ ва ёрирасон дорад ва махзани бузурги тасвирҳои тайёр мебошад?

-Adobe Photoshop;

-WinDjView;

-Ashampoo Snap;

-CorelDRAW;

-MiniTool Power Data Recovery;

 

Барномаҳое, ки барои сохтан, таҳрир кардан ва пешниҳод намудани намоишҳои таълимӣ, илмӣ, лоиҳавӣ, таблиғотӣ ва ғайра пешбинӣ шудаанд?

-Виросторони графикӣ;

-Виросторони намоишсоз;

-Виросторони матнӣ;

-Ҷадвалҳои электронӣ;

– Системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо;

Таҷрибаи рўзгор ва дониши инсоният нисбат ба табиат дар омехтагӣ бо аз худкунии информатсия рушд ёфтааст, ки ҳамин раванд ба ташаккули … оварда расондааст?

-Биосфера;

-Инфосфера;

-Литосфера;

-Гидросфера;

-Атмосфера;

 

Соли 1642 математики 19-солаи франсавӣ … дар ҷаҳон аввалин шуда мошини ҳисоббаророии(арифмометр) механикиро ихтироъ намуд, ки он бо ададҳои даҳӣ амалҳои ҷамъ ва тарҳро иҷро карда метавонист.

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Кадом математики барҷастаи немис соли 1694 мошини ҳисоббарории механикиеро сохт, ки он на танҳо чор амали арифметикӣ(ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсим) балки аз решаи квадратӣ баровардани ададҳоро низ иҷро карда метавонист.

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

-Огаста Ада Лавлейс;

 

Якумин шуда соли 1821 … профессор, математики донишгоҳи Кембриҷ мошинаи ба таври механикӣ коркунандаеро сохт, ки он дар хотира нигоҳ доштани барномаро имконият медод.

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Кадом математики соҳибистеъдод барои мошини Чарлз Беббиҷ программаҳои аввалинро сохтааст, ки ўро бешубҳа программасози аввалини ҷаҳон ном бурдан мумкин аст.

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Соли 1937 кадом профессори университети Айоваи ИМА ба сохтани мошини ҳисоббарорие сар кард, ки он барои ҳалли масъалаҳои физикаи математикӣ пешбинӣ шуда буд.

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Ҷон Атанасов;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Лоиҳаи мошини релегиро кадом корманди донишгоҳи Гарварди ИМА пешниҳод намуд, ки ин мошин Mark-1 номгузорӣ шуда, соли 1944 аз тарафи ширкати IBM сохта шуд.

– Говард Айткен;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Ҷон Атанасов;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Соли 1946 дар ИМА аввалин МЭҲ бо номи ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Calculator) сохта шуд, ки муаллифони он кормандони донишгоҳи Пенсилвания … буданд.

– Преспер Эккерт ва Ҷон Мочли;

– Говард Айткен ва Ҷон Атанасов;

– Ҷон Непер ва Паскал Блез;

– Паскал Блез ва Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

– Чарлз Беббиҷ ва Огаста Ада Лавлейс;

 

Математики барҷастаи амрикойӣ … соли 1945 аввалин шуда ғояи худро дар шакли мақола ба олимони ҷаҳон пешниҳод намуд. Ў дар мақолаи худ ба таври хеле содда ва фаҳмо принсипҳои кори таҷҳизоти универсалии ҳисоббарориро маънидод намуд.

– Говард Айткен;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Ҷон Атанасов;

– Ҷон фон Нейман;

 

Аввалин компютери дар асоси принсипи Ҷон фон Нейман коркунандаро соли 1949 дар Англия … ихтироъ намудааст.

– Говард Айткен;

– Морис Уилкс;

– Чарлз Беббиҷ;

– Ҷон Атанасов;

– Ҷон фон Нейман;

 

Мушак ва ё иҷрокунандаи вазифаи он ба чанд намуд ҷудо мешавад.

– Як намуд (лазерӣ);

– Ду намуд (симдор ва бесим);

–  Се намуд (механикӣ, оптикӣ, дистансионӣ);

– Чор намуд (механикӣ, оптикӣ, масофавӣ, панели ҳассос);

– Панҷ намуд (механикӣ, лазерӣ, дистансионӣ, панели ҳассос, бесим);

 

Маҷмўи сахтафзорҳои компютерро меноманд, ки онҳо барои нигоҳдории иттилоот пешбинӣ шудаанд.

– Хотираи комютер;

– Зудкории компютер;

– Шабакаи компютерӣ;

– Маҳсулнокии протсессор;

– Шиддати барқ;

 

Яке аз соҳаҳои тафаккури илмӣ буда, мутаалиқ ба тамоми соҳаҳои илмиву техникие мебошад, ки онҳо бо тарзу усулҳои эҷодкунӣ, захирасозӣ, идоракунӣ ва коркарди додаҳо, бахусус бо истифода аз компютер сару кор доранд.

– Чунин соҳа мавҷуд нест;

– Технолгияи истеҳсолӣ;

– Технологияи бинокорӣ;

– Технологияи химиявӣ;

– Технологияи иттилоотӣ;

 

Тафаккури сунъӣ(artificial intelligence) ҳамчун соҳаи нави илм кадом сол дар ИМА рўи кор омадааст.

– Соли 1956;

– Соли 1957;

– Соли 1958;

– Соли 1959;

– Ҳоло рўи кор наомадааст;

 

Ғояи асосии ин самти кибернетика аз сохтани таҷҳизоти «зеҳние» иборат аст, ки вай бояд бо ягон тарз сохтори майнаи инсонро аз нав ба вуҷуд оварад.

– Нейрокибернетика;

– Биокибернетика;

– Кибернетикаи «қутти сиёҳ»;

– Механикаи квантӣ;

– Неокибернетика;

Ғояи ин самти кибернетикаро принсипе ташкил медиҳад, ки мувофиқи он сохтори таҷҳизоти «зеҳнӣ» ягон аҳамияте надошта, он бояд ба ҳар гуна таъсиррасониҳои беруна ба мисли майни инсон мутаассир гардад.

– Нейрокибернетика;

– Биокибернетика;

– Кибернетикаи «қутти сиёҳ»;

– Механикаи квантӣ;

– Неокибернетика;

 

Маҷмўи бо ҳам алоқаманди воситаҳо, усулҳо ва ҳайати шахсии кормандон мебошад, ки баҳри расидан ба мақсадҳои гузошташуда дар равандҳои ғункунӣ, нигоҳдорӣ, коркард ва паҳнкунии иттилоот сафарбар мегарданд.

– Системаи иттилоотӣ;

– Системаи муодилаҳо;

– Системаи корӣ;

– Системаи компютерӣ;

– Системаи биологӣ;

 

Насли шашуми компютерҳо, ки дар доираи лоиҳаи мукаммалгардонии насли панҷуми МЭҲ мобайни солҳои 80-ум асри XX дар Ҷопон сохта шуданд.

– Нейрокомпютерҳо;

– Компютерҳои оптикӣ;

– Компютерҳои квантӣ;

– Транспютерҳо;

– Неокибернетика;

 

Кадом олим таҳқиқотҳои фундаментиалии(бунёдӣ) худро ҳамчун илми нав кибернетика мураттаб сохт.

– Билл Гейтс;

–  Аллен Пол;

– Ҷон Атансов;

– Н.Винер;

–  Ҷон фон Нейман;

 

Яке аз самтҳои информатика буда, ҳадафи он кор карда баромадани чунон навъи воситаҳои таҷҳизотӣ-барномавие мебошад, ки онҳо ба корбари ғайри барномасоз имконияти амалӣ кардани масъалагузориҳои зеҳнӣ ва иртибот бо компютерро бо ёрии забонҳои табиӣ муҳайё месозанд.

– Тафаккури табиӣ;

– Тафаккури техникӣ;

– Тафаккури сунъӣ;

– Тафаккури илмӣ;

– Тафаккури эҷодӣ;

 

Маҷмўи барномаҳое, ки робитаи корбарро бо системаи экспертӣ дар марҳилаи дохилкунии иттилоот ва ҳам гирифтани натиҷаҳо таъмин менамояд.

– Интерфейси корбар;

– Программаҳои амалӣ;

– Утилитҳо;

– Программаҳои зиддивирусӣ;

– Программаҳои системавӣ;

 

Аввалин шабакаи нейронӣ аз ҷониби кадом олимон сохта шуд, ки дар асоси он кўшиши сохтани системае, буд, ки он бояд тарзи кори чашми инсон ва таъсири мутақобилаи онро бо мағзи сар тарҳрезӣ намояд.

– Олимони тоҷик;

– Олимони ҷопонӣ;

– Олимони рус;

– Олимони англис;

– Олимони амрикоӣ;

 

Он марҳалаҳое, ки восита ва усулҳои коркарди иттилоотии онҳо сабабгори тағйироти қатъӣ ва куллии ҷомеа гаштаанд … номида мешаванд.

– Технологияи иттилоотӣ;

– Инқилобҳои иттилоотӣ;

– Системаҳои иттилоотӣ;

– Амнияти иттилоотӣ;

– Таҳдидҳои иттилоотӣ;

 

Воситаи пуриқтидори тасвир, табдил, коркард ва ирсоли иттилооти ададӣ дар катакҳо мебошад, ки онҳо дар буриши сатру сутунҳо ҳосил шудаанд.

– Проектори  электронӣ;

– Ҳукумати электронӣ;

– Тиҷорати электронӣ;

– Шаҳрванди электронӣ;

– Ҷадвали электронӣ;

 

Соли 1987 ҷадвали электронии … ба истифода дод шуд. Дар ин ҷадвал имкониятҳои мавҷуда мукаммал ва тарзи истифодабарии онҳо ниҳоят қулай гардонида шудаанд. Аз ин рў, ин ҷадвали электронӣ дар байни истифодабарандагон ниҳоят васеъ паҳн шуда, бозори ҷадвалҳои электронии дигар ширкатҳоро хеле маҳдуд кард.

– SuperCalc;

– OpenOffice Calc;

– Gnumeric;

– KSpread;

– MS Excel;

 

Нишондоди аниқи пайдарпайии амалҳо буда, иҷрои онҳо ба ҳалли маъала оварда мерасонад.

– Барнома;

– Модел;

-Алгоритм;

– Формула;

– Фармон;

 

Маҷмўи муназзами дастурҳои барои иҷрочӣ фаҳморо … меноманд.

– Барнома;

– Модел;

– Формула;

-Алгоритм;

– Фармон;

 

Таҳти як ном ва суроғаи ягона дар шабкаи глобалии Интернет муттаҳид сохтани миқдори муайяни web-саҳифаҳои сарлавҳадори алоҳидаро … меноманд.

– Провайдер;

– Сервер;

– E-mail;

– Модем;

– Сайт;

 

Маҷмўи ба ҳам алоқаманди объектҳоро меноманд, ки онҳо ҷузъҳои ҳамин маҷмўъ ба ҳисоб рафта, ҳамчун як ашёи том амал мекунанд.

– Модел;

– Компютер;

– Система;

– Алгоритм;

– Программа;

 

Объекти навест, ки хосиятҳои асосӣ ва муҳимтарини объект, ҳодиса, ё раванди тадқиқшавандаро инъикос менамояд.

-Техника;

-Иттилоот;

-Компютер;

-Интернет;

-Модел;

 

Як навъ робитаи шабакавӣ буда, ба корбарон имконият медиҳад, ки байни худ дар реҷаи вақти воқеӣ мубодилаи иттилоот кунанд.

– Муоширати онлайнӣ;

– Муоширати офлайнӣ;

– Муоширати электронӣ;

– Муоширтати комютерӣ;

– Муоширати иттилоотӣ;

 

Қисми иловагии номи файли санадҳои HTML(Hyper Text Markup Language)-ро муайян намоед.

-*.htm ё html

–  *. Docx;

– *. Accdb;

– *. Xlsx;

– *. Pptx;

 

Асосгузорони HTML(Hyper Text Markup Language)-ро муайян намоед.

– Тим Бернерс Ли, Дэна Конноли ва  Билл Гейтс;

– Тим Бернерс Ли, Дэна Конноли ва Стивен Возняк;

– Карен Малдров, Аллен Пол ва Преспер Эккерт;

– Тим Бернерс Ли, Дэна Конноли ва  Карен Малдров;

– Тим Бернерс Ли, Дэна Конноли ва  Винт Серф;

 

Якумин компютери фардӣ солҳои 60-ум дар ИМА аз тарафи кадом олимон дар шароити оддӣ аз ҳисоби маблағи фурўши мошини кўҳнаи тамғаи «Фолксваген» сохта шуда, «Apple» номгузорӣ гардид.

– Чарлз Беббиҷ ва Ада Лавлейс;

– Ҷон Мочли ва Преспер Эккерт;

– Гордон Мур ва Роберт Нойс;

– Стив Ҷобс ва Стив Возняк;

– Билл Гейтс ва Аллен Пол;

 

Соли 1974 Винт Серф ва Боб Кан кадом мақоларо нашр карданд.

– A protocol for Pocket Network International;

– A protocol for Pocket Network Interworking;

– A protocol for Pocket New work Interworking;

– A protocol for Pocket Network Interpretation;

– A protocol for Pocket New work Interpretation;

 

Таҷҳизотест, ки барои модулятсия ва демодулятсияи иттилоот пешбинӣ шудааст.

– Адаптери шабакавӣ;

– Сервер;

– Компютери саноатӣ;

– Модем;

– Суперкомпютер;

 

Технологияе мебошад, ки тартиби сохтёбӣ, амалкард ва истифодабарии воситаҳои коркарди иттилооти гуногунро муайян месозад.

-Мултимедиа;

-Иттилоот;

-Компютер;

-Интернет;

-ARPANET;

 

Манбаи(маҳсулоти иттилооте мебошад, ки бар пояи технологияҳои коркард ва шаклҳои гуоногуни ифода кардани иттилоот сохта мешавад.

-Иттилоот;

-Компютер;

-Интернет;

-Мултимедиа;

-ARPANET;

 

Нармафзоре(software)мебошад, ки амали он ба технологияҳои коркард ва шаклҳои гуногуни иттилоот вобаста аст.

-Иттилоот;

-Мултимедиа;

-Компютер;

-Интернет;

-ARPANET;

 

Сахтафзоре(hardware) мебошад, ки ба воситаи он корбарӣ бо иттилооти гуногун имконпазир мегардад.

-Иттилоот;

-Компютер;

-Интернет;

-ARPANET;

-Мултимедиа;

 

Забони барномасозие  мебошад,  ки  барои  васеъ  кардани имкониятҳои  барномаҳои  бастаҳои  MS  Office, Microsoft  Project,  Visio  ва  ғайраҳо  пешбинӣ  шудааст.

-Delphi;

-C Sharp;

-VB Net;

-VBA;

-Pascal;

 

Таҳти мафҳуми ... пайдарпаии протседураҳо (фармонҳо), ки аз тарафи барномаҳои Microsoft Office иҷро карда мешаванд, фаҳмида мешавад.

-Макрорекордерҳо;

-Макросҳо;

-Интихоби ҳуруф;

-Сохтани ҷадвал;

-Истифодаи ҳарфи тоҷикӣ;

 

Воситаи сабти макросҳо, ки имконияти сабти автоматии амалҳои истифодабарнадаро дар намуди операторҳои VBA (истифодабаранда ягон амалро бо объектҳои замима, ки дар он сабт рафта истодааст, иҷро мекунадмедиҳад.

-Макрорекордерҳо;

-Макросҳо;

-Интихоби ҳуруф;

-Сохтани ҷадвал;

-Истифодаи ҳарфи тоҷикӣ;

 

Механизме, ки амалиёти барномаҳои Microsoft Office-ро ба коди барномавии VBA табдил медиҳад

-Макросҳо;

-Интихоби ҳуруф;

-Сохтани ҷадвал;

-Макрорекордерҳо;

-Истифодаи ҳарфи тоҷикӣ;

 

Макроси [‘сатри якум’ Sub Макрос1() ‘сатри дуюм’ ActiveDocument.Save

‘сатри сеюм’ End Sub] кадом амалиётро дар барномаи Microsoft Office Word 2013 иҷро мекунад.

-Амалиёти нигоҳдории файли ҷорӣ;

-Амалиёти маҳкамкунии файли ҷорӣ;

-Амалиёти интихоби ягон навъи ҳуруф;

-Амалиёти интихоби ҳарфи андозааш 14 пункт;

-Амалиёти несткунии файли ҷорӣ;

 

Макроси [‘сатри якум’ Sub Макрос2() ‘сатри дуюм’ Selection.Font.Name = “Times New Roman Tj”‘сатри сеюм’ End Sub] кадом амалиётро дар барномаи Microsoft Office Word 2013 иҷро мекунад.

-Амалиёти нигоҳдории файли ҷорӣ;

-Амалиёти маҳкамкунии файли ҷорӣ;

-Амалиёти интихоби навъи ҳуруфи муайян;

-Амалиёти интихоби ҳуруфи андозааш 14 пункт;

-Амалиёти несткунии файли ҷорӣ;

 

Макроси [‘сатри якум’ Sub Макрос3() ‘сатри дуюм’ Selection.Font.Size = 20 ‘сатри сеюм’ End Sub] кадом амалиётро дар барномаи Microsoft Office Word 2013 иҷро мекунад.

-Амалиёти нигоҳдории файли ҷорӣ;

-Амалиёти маҳкамкунии файли ҷорӣ;

-Амалиёти интихоби навъи ҳуруфи муайян;

-Амалиёти интихоби ҳуруфи андозааш 20 пункт;

-Амалиёти несткунии файли ҷорӣ;

 

Макроси [‘сатри якум’ Sub Макрос4() ‘сатри дуюм’    Selection.Font.Bold = wdToggle‘сатри сеюм’ End Sub] кадом амалиётро дар барномаи Microsoft Office Word 2013 иҷро мекунад.

-Амалиёти нигоҳдории файли ҷорӣ;

-Амалиёти маҳкамкунии файли ҷорӣ;

-Амалиёти интихоби тарзи зуҳури ҳуруф намуди ғафс;

-Амалиёти интихоби ҳуруфи андозааш 20 пункт;

-Амалиёти несткунии файли ҷорӣ;

 

Барномае, ки барои намоиши файлҳои формати PDF хизмат мерасонад. Ғайр аз имконияти стандартиаш дар як вақт имкони намоиши якчанд файлҳо, иловакунии тавзеҳот ва аннотатсия, вироиши дилхоҳ саҳифаи PDF, экспорт намудани маълумотро дар файлҳои BMP, JPEG, TIFF ва PNG фароҳам меорад ва инчунин қобилияти иҷрокунии дигар амалҳоро низ дорад.

-PDF-XChange Viewer;

-AIMP;

-KMPlayer;

-Download Master;

-HaoZip;

 

Ин барнома воситаи қулаи барқарарокунии маълумотҳо аз диски сахт, SD, Smartmedia, Compact Flash, Memory Stick ва дигар барандагони иттилоот ба ҳисоб меравад.

-FastStone Image Viewer;

-Xn Viewer;

-PDF-XChange Viewer;

-KMPlayer;

-Power Data Recovery;

 

Утилити пуриқтидоре, ки барои сохтан ва идора кардани архивҳо, истифода бурда мешавад ва тамоми функсияҳои лозимиро дарбар мегирад. Ин утилитро ҳар рўз миллионҳо нафар корбарон дар тамоми ҷаҳон бо мақсади сарфаи ҷой дар хотираи КФ ва интиқоли фаврии файлҳо истифода мебаранд.

-PDF-XChange Viewer;

-AIMP;

-KMPlayer;

-Download Master;

-WinRar;

 

Ҳама имкониятҳои ин барнома дар як ҷой муттаҳид карда шуда, барои сохтан, вироиш, дизайн ва продюсерии аудиофайлҳо хизмат мерасонад. Ин пакети барномаи бисёрфунксионалӣ барои кор бо аудиофайлҳо, нусхабардории онҳо ба диски сахт дар форматҳои WMA, MP3, OGG, FLAC ва WAV истифода бурда мешавад. Инчунин барномаи мазкур имкони сохтани плейлист, сабти диски форматҳояш гуногун ва ғайраҳоро низ иҷро карда метавонад.

-Ashampoo Music Studio;

-PDF-XChange Viewer;

-Download Master;

-FastStone Image Viewer;

-Power Data Recovery;

 

Таъминоти барномавии асосӣ барои хондан ва чопкунии файлҳои формати PDF ба ҳисоб меравад.

-Ashampoo Music Studio;

-Adobe Reader;

-Download Master;

-FastStone Image Viewer;

-Power Data Recovery;

 

Ин барнома дорои имкониятҳои  фавран хондани файлҳои формати DjVu, замимаҳои иловагӣ барои пай дар пай азназаргузаронии саҳифаҳо ва имкониятҳои зиёди чопкунӣ мебошад. Формати DjVu имкон медиҳад, ки ҳуҷҷатҳо ва тасвирҳо бо сифати баланд ва ҳаҷми хурд дар компютер нигоҳдорӣ карда шаванд.

-Ashampoo Music Studio;

-WinDjViewer

-Download Master;

-FastStone Image Viewer;

-Power Data Recovery;

 

Барномаест, ки барои идоракунии қисмҳои(раздел) диски сахт хизмат мерасонад. Ин барнома имкони сохтан, несткунӣ, тағйирдиҳӣ, ҳосилкунии форматиронии қисмҳои диски сахт, якҷоясозӣ, ҷудокунии ва ҷоивазкунии (ё нусхабардорӣ) қисмҳоро фароҳам оварда, инчунин амалиётҳои мазкурро ба дигар диски сахт ё SSD низ иҷро карда метавонад.

-Ashampoo Music Studio;

-Partition Assistant;

-Download Master;

-FastStone Image Viewer;

-Power Data Recovery;

 

Виростори матнӣ барои барномасозон ва веб-дизайнерон, ки функсияҳои зиёд, интерфейси қулай ва фаврии корӣ дорад.

-Ashampoo Music Studio;

-Partition Assistant;

-Download Master;

-FastStone Image Viewer;

-Notepad;

 

Барномаест, ки барои идора кардани файлҳо ва архивҳо хизмат мерасонад. Барнома дар реҷаи матнӣ кор карда имкон медиҳад, ки амалиётҳои зиёди зерин ошкоро иҷро карда шаванд: азназаргузаронии файлҳо ва папкаҳо, таҳриркунӣ, нусхабарадорӣ ва номгузорӣ кардани файлҳо ва ғайраҳо.

-Ashampoo Music Studio;

-Partition Assistant;

-Far Manager;

-FastStone Image Viewer;

-Notepad;

 

Яке аз дастаи барномаҳои беҳтарин барои сабткунӣ дар CD ва DVD-дискҳо буда, имкониятҳои зиёд дорад. Ғайр аз ин имкониятҳо, воситаи сохтани муқоваи дискҳоро низ дар бар мегирад.

-Ashampoo Music Studio;

-Partition Assistant;

-Far Manager;

-Nero;

Ashampoo Music Studio;

Системаи оптикии шинохтани матнҳо(OCR-Optical Character Recognition) ба ҳисоб мервад. Ин барнома барои табодули таҳриркунии ҳуҷҷатҳои формати сканеркардашуда, PDF-ҳуҷҷатҳо, файлҳои графикӣ, фототасвирҳои рақамӣ ва ғайраҳо хизмат мекунад.

-Ashampoo Music Studio;

-Partition Assistant;

-FastStone Image Viewer;

-Notepad;

-ABBYY FineReader;

Дастаи барномаи математикӣ бо интерфейси графикӣ барои ҳисобкунии ифодаҳои математикӣ ва сохтани графикҳои дученака ва сеченака мебошад. Амалҳо бо матритсаҳо, векторҳо, ададҳои комплексӣ ва системаҳои алгебравиро дар бар мегирад. Дар аксар версияҳои ин барнома маълумотномаи мухтасари математикӣ низ ҷой дода шудааст.

-Ashampoo Music Studio;

-Partition Assistant;

-FastStone Image Viewer;

-SMath Studio;

-ABBYY FineReader;

Media Plyaer-и универсалӣ, ки амалан имкони хондани ҳамгуна форматҳои медиафайлҳоро доро мебошад. Инчунин барнома титрҳоро аз DVD дискҳо шинохта, амалиётҳои сабткунии овоз, видео ё тасвирро аз дилхоҳ қисми фрагменти хондашудаистода иҷро карда метавонад.

-Ashampoo Music Studio;

-Partition Assistant;

-FastStone Image Viewer;

-SMath Studio;

-KMPlayer;

Воситаи қулаи азназаргузаронии файлҳои графикӣ ба ҳисоб меравад. Бо воситаи ин барнома ба таври осон ва фаврӣ метавон файлҳои графикиро аз як формат ба дигар формат табдил дод. Барнома зиёда аз 400 формати файлҳои графикиро коркард карда метавонад. Бояд қайд кард, ки барнома имкони гирифтани скриншот ва сохтани веб-сафҳаро дар асоси папка бо файлҳои графикӣ доро буда, плагинҳоро низ дар бар мегирад.

-XnView;

-Partition Assistant;

-FastStone Image Viewer;

-SMath Studio;

-ABBYY FineReader;

 

Барномаест, ки барои бохудгирии(download) файлҳо аз Интернет хизмат мерасонад. Усулҳои гуногуни тезондани суръати бохудгирии файлҳоро дар бар гирифта, бо таври автоматӣ файлҳоро аз истинодҳо барои бохудгирӣ пешниҳод мекунадАксар вақт суръати бохудгирии файлҳоро аз Интернет ба 500% мерасонад.

-XnView;

-Internet Download Manager;

-FastStone Image Viewer;

-SMath Studio;

-ABBYY FineReader;

 

Технологияҳои … гуфта, чунин технологияҳои корбарӣ ба шабакаҳои компютериро меноманд, ки онҳо ба корбарон имконияти байни худ муошират кардан ва ба таври таъҷилӣ дастрас намудани иттилоотро таъмин карда метавонанд.

-Иттилоотӣ-иртиботӣ;

-Иттилоотӣ-иқтисодӣ;

-Иттилоотӣ-муҳосиботӣ;

-Иттилоотӣ-оморӣ;

-Иттилоотӣ-молиявӣ;

 

Шабакаҳои компютерие, ки барои пайваст намудани компютерҳое, хизмат мерасонанд, ки онҳо аз ҳамдигар дар масофаи наздик ҷойгир шудаанд.

-Шабакаҳои саросарӣ;

-Шабакаҳои иттиҳодиявӣ;

-Шабакаҳои барқӣ;

-Шабакаҳои маҳаллӣ;

-Шабакаҳои минтақавӣ;

 

Барои ҳалли масъалаҳои муштарак дар як шабака пайвастани шабакаҳои маҳаллӣ ва компютерҳои алоҳидаро … меноманд.

-Шабакаҳои саросарӣ;

-Шабакаҳои иттиҳодиявӣ;

-Шабакаҳои барқӣ;

-Шабакаҳои маҳаллӣ;

-Шабакаҳои минтақавӣ;

 

Шабакаи компютерие, ки шабакаҳои маҳалии як коргоҳи бузургро байни ҳамдигар пайваст менамояд … меноманд.

-Шабакаҳои саросарӣ;

-Шабакаҳои иттиҳодиявӣ;

-Шабакаҳои барқӣ;

-Шабакаҳои маҳаллӣ;

-Шабакаҳои минтақавӣ;

 

Чанд тарзи суроғасозӣ барои компютерҳои шабака дар тамоми ҷаҳон якхела ба роҳ монда шудааст.

-Рақамӣ-номи хусусӣ(IP-суроға);

-Аломатӣ-номи доменӣ(суроғаи аломатӣ);

-Рақамӣ(IP-суроға) ва аломатӣ(номи доменӣ);

-Аломатӣ-номи доменӣ(суроғаи аломатӣ) ва махфӣ(рамзҳои махсус)

-Рақамӣ(IP-суроға), аломатӣ(номи доменӣ) ва махфӣ(рамзҳои махсус)

 

Суроғаи рақамӣ-номи хусусии(IP-суроға) компютери шабака аз чанд блоки рақамӣ иборат аст.

-Аз як блоки рақамӣ(192);

-Аз ду блоки рақамӣ(192.168);

-Аз се блоки рақамӣ(192.168.9);

-Аз чор блоки рақамӣ(192.168.9.5);

-Аз панҷ блоки рақамӣ(192.168.9.5.10);

 

Рақамҳои ҳар як блоки IP-суроғаи компютер қимати худро аз кадом фосила қабул мекунанд.

-Аз фосилаи 0 то 16;

-Аз фосилаи 0 то 32;

-Аз фосилаи 0 то 64;

-Аз фосилаи 0 то 128;

-Аз фосилаи 0 то 255;

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои ҳисоб намудани қимати мутлақи адад дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-ABS(число);

-ЦЕЛОЕ(число);

-ОСТАТ(число;делитель);

-СТЕПЕНЬ(число;степень);

-КОРЕНЬ(число);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои ададро то қисми бутун яклухт намудан дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-ABS(число);

-ЦЕЛОЕ(число);

-ОСТАТ(число;делитель);

-СТЕПЕНЬ(число;степень);

-КОРЕНЬ(число);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои баргардонидани бақия аз тақсим дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-ABS(число);

-ЦЕЛОЕ(число);

-ОСТАТ(число;делитель);

-СТЕПЕНЬ(число;степень);

-КОРЕНЬ(число);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои ба дараҷабардорӣ дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-ABS(число);

-ЦЕЛОЕ(число);

-ОСТАТ(число;делитель);

-СТЕПЕНЬ(число;степень);

-КОРЕНЬ(число);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои баргардонидани қимати решаи квадратӣ дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-ABS(число);

-ЦЕЛОЕ(число);

-ОСТАТ(число;делитель);

-СТЕПЕНЬ(число;степень);

-КОРЕНЬ(число);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои суммиронии аргументҳо дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-ABS(число);

-ЦЕЛОЕ(число);

-ОСТАТ(число;делитель);

-СТЕПЕНЬ(число;степень);

-СУММ(число1;[число2];…);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои баргардонидани суммаи квадрати аргументҳо дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-ABS(число);

-ЦЕЛОЕ(число);

-ОСТАТ(число;делитель);

-СУММКВ(число1;[число2];…);

-СУММ(число1;[число2];…);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои аз коди додашуда баргардонидани рамз дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-ABS(число);

-СИМВОЛ(число);

-ОТБР(число;[число_разрядов]);

-СУММКВ(число1;[число2];…);

-СУММ(число1;[число2];…);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартӣ дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013, қимати якумро ҳангоми иҷрошавии шарт ва қимати дуюмро ҳангоми иҷро нашудани шарт бар мегардонад.

-ДЛСТР(текст);

-СЦЕПИТЬ(текст1;[текст2];…);

-ЕСЛИ(лог_выражение;[значение_если_истина] ;[значение_если_ложь);

-СУММЕСЛИ(дипазон;критерий;[дипазон_суммирования]);

-СУММ(число1;[число2];…);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои аз руйхат баргардонидани  қимати калонтарин дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-МОПРЕД(массив);

-СЦЕПИТЬ(текст1;[текст2];…);

-МУМНОЖ(массив1; массив2);

-МАКС(число1;[число2];…);

-СУММ(число1;[число2];…);

 

Кадоме аз функсияҳои стандартии зерин барои аз руйхат баргардонидани  қимати хурдтарин дар ҷадвали электронии Microsoft Excel 2013 пешбинӣ шудааст.

-МОПРЕД(массив);

-СЦЕПИТЬ(текст1;[текст2];…);

-МУМНОЖ(массив1; массив2);

-МИН(число1;[число2];…);

-СУММ(число1;[число2];…);

 

Маълумот дар бораи ягон ҳодиса, ашё, шахс, рўйдод ва умуман муҳити атроф аст, ки сатҳи номуайянии дониши инсонро дар ҳамон самти омўзиш кам менамояд?

– Компютер;

– Программа;

– Модел;

-Информатсия;

– Интернет;

 

Методи бо битҳо тасвир намудани информатсияро … мегўянд.

– Кодиронии дуӣ;

– Рамзбандии ҳаштӣ;

– Рамзбандии даҳӣ;

– Рамзбандии шонздаҳӣ;

– Кодиронии махфӣ;

 

Воҳиди хурдтарини ченкунии миқдори иттилоот кадом аст?

– 1 байт;

– 1 Кбайт;

– 1 Сбайт;

– 1 Эбайт;

– 1 бит;

 

Як Эбайт баробар аст ба … Пбайт;

– 8 Пбайт;

– 256 Пбайт;

– 512 Пбайт;

– 1024 Пбайт;

– 1048576 Пбайт;

 

Як Сбайт баробар аст ба … Эбайт?

– 8 Эбайт;

– 256 Эбайт;

– 512 Эбайт;

– 1024 Эбайт;

– 1048576 Эбайт;

 

Як байт баробар аст ба … бит?

– 8 бит;

-256 бит;

-512 бит;

– 1024 бит;

-1048576 бит;

 

Маҷмуи усулҳои номдиҳӣ ва навишти ададро … меноманд.

– Системаи иттилоотӣ;

– Системаҳои экспертӣ;

– Системаҳои компютерӣ;

– Системаи барномаҳо;

– Системаи ҳисобӣ;

 

Дар системаи ҳисоби мавқеӣ қимати рақам аз … вобаста аст.

– Мавқеи дар адад ишғолкардааш;

– Миқдори рамзҳои дар навишти адад истифодашуда;

– Миқдори рақамҳои хазинавӣ;

– Миқдори тугмачаҳои сафҳакалид;

– Мавқеи адад дар сафҳакалид;

 

Дар ин системаи ҳисобӣ қимати миқдории рақам аз мавқеи дар адад ишғолкардааш вобаста нест?

– Системаи ҳисоби дуӣ;

– Системаи ҳисоби мавқеӣ;

– Системаи ҳисоби ғайримавқеӣ;

– Системаи иттилоотӣ;

– Система;

 

Дар системаи ҳисоби мавқеӣ(позитсионӣ) асоси система ба миқдори чӣ баробар аст?

– Рақамҳои алифбои он;

– Рақамҳои сафҳакалид;

– Рақамҳои арабӣ;

– Рақамҳои таҷҳизоти мобайлӣ;

– Рақамҳои махфӣ;

 

Дар ин ҷомеа, аксари кормандон ба истеҳсол, нигаҳдорӣ, коркард, фурўш ва додугирифти информатсия сару кор доранд?

– Ҷомеаи шаҳрвандӣ;

– Ҷомеаи информатисонӣ;

– Ҷомеаи саноатӣ;

– Ҷомеаи кишоварзӣ;

– Ҷомеаи мутамаддин;

 

Ин ҷомеа, аз рўи сатҳи тараққиёти саноат ва пойгоҳи техникиаш муайян карда мешавад?

– Ҷомеаи шаҳрвандӣ;

– Ҷомеаи иттилоотӣ;

– Ҷомеаи индустриалӣ;

– Ҷомеаи кишоварзӣ;

– Ҷомеаи мутамаддин;

 

Инқилоби … иттилоотӣ ба ихтирои хат сахт марбут аст.

– Якум;

– Дуюм;

– Сеюм;

-Чорум;

– Панҷум;

 

Инқилоби…иттилоотӣ(нимаи асри XVI) дар давраи таҷаддуд(барқароршавӣ) сар задааст ва бо ихтирои китобчопкунӣ алоқаманд мебошад.

– Якум;

– Дуюм;

– Сеюм;

-Чорум;

– Панҷум;

 

Инқилоби … иттилоотӣ(охири асри XIX) ба ихтирои барқ вобастагӣ дорад, ки маҳз ихтирои он ба пайдоиши телеграф, телефон ва радио оварда расонидааст?

– Якум;

– Дуюм;

-Сеюм;

-Чорум;

– Панҷум;

 

Инқилоби … иттилоотӣ(солҳои 70- уми асри XX) ба ихтирои технологияи микропротсессорӣ ва дар заминаи он сохта шудани компютерҳои фардӣ марбут аст?

– Якум;

– Дуюм;

-Сеюм;

-Чорум;

– Панҷум;

 

Равандест, ки дар он талаботи шахси дилхоҳ барои дарёфти информатсияи зарурӣ қонеъ гардонида мешавад?

– Компютеркунонӣ;

– Моделиронӣ;

– Барномасозӣ;

-Информатизатсия;

– Алгоритмсозӣ;

 

Таҷҳизотест, ки тавассути иҷрои пайдарпайи дастурҳои барояш фаҳмо ба таври автоматӣ иттилоотро аз як шакл ба шакли дигар табдил медиҳад?

– Диски сахти магнитӣ;

– Компютер;

– Садобарорак;

– Сканер;

– DVD-диск;

 

Моҳияти принсипи идоракунии программавии компютер аз он иборат аст, ки вай бо ёрии … кор мекунад?

– Алгоритм;

– Программа;

– Барқ;

– UPS;

– Микропротсессор;

 

Протсессор информатсияро дар кадом шакл коркард менамояд?

-Дар намуди матнӣ;

-Системаи ҳисоби дуӣ;

-Дар забони программасозии BASIC;

-Системаи ҳисоби даҳӣ;

-Дар намуди матнӣ ва графикӣ;

 

Аз руйхати зерин хадамотҳои захирасози абриро муайян намоед?

– Google Drive, Dropbox, Mega(MEGA Encypted Global Access);

– Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Netscape Navigator;

– Microsoft Office, Microsoft Visual Studio, AusLogics BoostSpeed;

– Adobe Photoshop, CorelDRAW, AusLogics BoostSpeed;

– ABBYY FineReader, Internet Download Manager, Punto Switcher;

 

Қисми иловагии номи файли виростори матнии Microsoft Office Word кадом аст?

–  *. Docx;

– *. Accdb;

– *. Xlsx;

– *. Pptx;

– *. Pub;

Қисми иловагии номи файли виростори рунамосози Microsoft Office Power Point кадом аст?

*. Docx;

– *. Accdb;

– *. Xlsx;

– *. Pptx;

– *. Pub;

 

Қисми иловагии номи файли ҷадвали электронии Microsoft Office Excel кадом аст?

*. Docx;

– *. Accdb;

– *. Xlsx;

– *. Pptx;

– *. Pub;

Қисми иловагии номи файли системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо Microsoft Office  Access кадом аст?

*. Docx;

-*. Accdb;

– *. Xlsx;

– *. Pptx;

– *. Pub;

 

Ба ақидаи таърихшиносон чут 2000 ё 5000 сол муқаддам дар куҷо сохта шудааст?

– Америка;

– Россия;

– Юнон;

– Тоҷикистон;

– Ҳиндустон;

 

Соли 1642 математики 19-солаи франсавӣ … дар ҷаҳон аввалин шуда мошини ҳисоббаророии(арифмометр) механикиро ихтироъ намуд, ки он бо ададҳои даҳӣ амалҳои ҷамъ ва тарҳро иҷро карда метавонист?

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Кадом математики барҷастаи немис соли 1694 мошини ҳисоббарории механикиеро сохт, ки он на танҳо чор амали арифметикӣ(ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсим) балки аз решаи квадратӣ баровардани ададҳоро низ иҷро карда метавонист?

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

-Огаста Ада Лавлейс;

 

Якумин шуда соли 1821 … профессор, математики донишгоҳи Кембриҷ мошинаи ба таври механикӣ коркунандаеро сохт, ки он дар хотира нигоҳ доштани барномаро имконият медод?

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Кадом математики соҳибистеъдод барои мошини Чарлз Беббиҷ программаҳои аввалинро сохтааст, ки ўро бешубҳа программасози аввалини ҷаҳон ном бурдан мумкин аст?

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Соли 1937 кадом профессори университети Айоваи ИМА ба сохтани мошини ҳисоббарорие сар кард, ки он барои ҳалли масъалаҳои физикаи математикӣ пешбинӣ шуда буд.

– Паскал Блез;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Ҷон Атанасов;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

Лоиҳаи мошини релегиро кадом корманди донишгоҳи Гарварди ИМА пешниҳод намуд, ки ин мошин Mark-1 номгузорӣ шуда, соли 1944 аз тарафи ширкати IBM сохта шуд?

– Говард Айткен;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Ҷон Атанасов;

– Огаста Ада Лавлейс;

 

ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Calculator) аз ҷониби кадом олимони зерин сохта шуд.

– Преспер Эккерт ва Ҷон Мочли;

– Говард Айткен ва Ҷон Атанасов;

– Ҷон Непер ва Паскал Блез;

– Паскал Блез ва Готфрид Вигелм фон Лейбнитс;

– Чарлз Беббиҷ ва Огаста Ада Лавлейс;

 

Математики барҷастаи амрикойӣ … соли 1945 аввалин шуда ғояи худро дар шакли мақола ба олимони ҷаҳон пешниҳод намуд. Ў дар мақолаи худ ба таври хеле содда ва фаҳмо принсипҳои кори таҷҳизоти универсалии ҳисоббарориро маънидод намуд?

– Говард Айткен;

– Ҷон Непер;

– Чарлз Беббиҷ;

– Ҷон Атанасов;

– Ҷон фон Нейман;

 

Аввалин компютери дар асоси принсипи Ҷон фон Нейман коркунандаро соли 1949 дар Англия … ихтироъ намудааст?

– Говард Айткен;

– Морис Уилкс;

– Чарлз Беббиҷ;

– Ҷон Атанасов;

– Ҷон фон Нейман;

 

Аввалин мошини англисӣ бо номи EDSAC(Electronic Delay Storage Automatic Calculator) кадом сол дар Англия сохта шуд?

– Соли 1944;

– Соли 1945;

– Соли 1946;

– Соли 1948;

– Соли 1949;

 

Аввалин компютери фардии IBM PC(International Business Machines Personal Computer) кай сохта шуд?

– Соли 1979;

– Соли 1981;

– Соли 1985;

– Соли 1948;

– Соли 1946;

 

Воҳиди ченаки андозаи экрани монитор чист?

– Дюйм;

– Сантиметр;

– MFLOPS;

– Терабайт;

– Гигагертс;

 

Асосгузорони ширкати Microsoft киҳоянд?

– Полл Ален ва Билл Гейтс;

– Чарлз Беббиҷ ва Фон Нейман;

– Ҷон Фон Нейман ва Преспер Эккерт;

– Ҷон Килби ва Ҷон Мочлӣ;

– Ҷон Атанасов ва Говард Айткен;

 

Барномаҳое, ки робитаи корбарро бо системаи экспертӣ дар марҳилаи дохилкунии иттилоот ва ҳам гирифтани натиҷаҳо таъмин менамояд?

– Интерфейси корбар;

– Программаҳои амалӣ;

– Утилитҳо;

– Программаҳои зиддивирусӣ;

– Программаҳои системавӣ;

 

Шабакаи нейрониро аввалин маротиба кадом олимон сохтанд, ки дар асоси он кўшиши сохтани системае, буд, ки он бояд тарзи кори чашми инсон ва таъсири мутақобилаи онро бо мағзи сар тарҳрезӣ намояд.

– Олимони тоҷик;

– Олимони ҷопонӣ;

– Олимони рус;

– Олимони англис;

– Олимони амрикоӣ;

 

Асосгузори забони барномасозии VisualBasic кадоме аз ин олимон ба шумор мераванд?

– Никлаус Вирт;

– Билл Гейтс;

– Линус Торвалд;

– Деннис Ритчи;

– Алан Купер;

 

Бо ёрии кадоме аз ин фармонҳо дар забони барномасозии Microsoft Visual Basic 6.0 лоиҳаи нав месозанд?

-New Project;

– Save  Project1 As;

– Save  Form1 As;

– Remove  Project;

– Open  Project;

 

Ҳангоми анҷоми кори компютер ҳамаи информатсияи дар дохили ин қисмати компютер буда нобуд мешаванд. Он кадом аст?

-Диски қаиш;

-Хотираи фаврӣ;

-DVD-ROM;

-Винчестер;

-Диски 3.5 (А);

 

Драйвер чист?

-Драйвер як намуди системаи оператсионӣ мебошад;

-Драйвер асбобест, ки кори компютерро идора мекунад;

-Драйвер барномаест ки фаъолияти ин ё он қисми ба компютер пайвастро идора мекунад;

-Драйвер сахтафзорҳои компютерӣ фардӣ мебошад;

-Драйвер ин картаи тасвирии копоратсияи NVIDIA мебошад;

 

Номи иловагии файл аз номи асосиаш бо кадом аломат ҷудо карда мешавад?

-Бо нуқта ( . );

-Бо вернул ( , );

-Бо тире ( – );

-Бе ягон аломат;

-Файл илованом надорад;

 

Кадоме аз тарзи навишти сурогаи сомонаҳо дуруст аст?

-www&mail.ru;

tabyahoocom;

-www.google.com;

-toj/big@bom;

-ttt.taj&sad;

 

Тугмаҳои рақамии дар тарафи рости клавиатура чӣ вазифаро иҷро мекунанд?

-Дохилкунии рақамҳо ва идоракунии курсор;

-Дохилкунии маълумотҳо;

-Барои ҷамъу тарҳи рақамҳо;

-Дохилкунии рақамҳо;

-Дохилкунии аломатҳо;

 

Хусусиятҳои асосии диски сахт кадомҳоянд?

-Ғунҷоиш;

-Ғунҷоиш ва зудкорӣ

-Аз чӣ сохта шуданаш;

-Истеҳсоли куҷо аст;

– Бояд истеҳсоли ИМА бошад;

 

Мушак чӣ гуна таҷҳизот аст?

Таҷҳизоти модулятся ва демодулятсияи иттилоот;

-Воситаи идоракунӣ;

-Таҷҳизоти нигоҳдории доимӣ;

-Хориҷкунии ахбор;

-Барои насби принтер ба компютер;

 

Маҷмўи муназзами дастурҳои барои иҷрочӣ фаҳморо … меноманд.

– Барнома;

– Модел;

– Формула;

-Алгоритм;

– Фармон;

 

Таҳти як ном ва суроғаи ягона дар шабкаи глобалии Интернет муттаҳид сохтани миқдори муайяни web-саҳифаҳои сарлавҳадори алоҳидаро … меноманд.

– Провайдер;

– Сервер;

– E-mail;

– Модем;

– Сайт;