Ҳайати кормандони кафедра

КОРМАНДОНИ КАФЕДРАИ ЗАБОНҲО

Шариф Раҳмонович – мудири кафедраи забонҳо, номзади илмҳои филологӣ

Таваллуд: 12 ноябри соли 1974.

Таҳсилот: олӣ. Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров (1997), Донишгоҳи  давлатии ҳуқуқ, тиҷорат ва сиёсати Тоҷикистон(2001), магистратураи Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2010) Ихтисос: филолог, муаллими забон ва адабиёти тоҷик, ҳуқукшинос, магистри идоракунии давлатӣ.

Аълочии маорифи Тоҷикистон (2005).

Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (2010).

Аълочии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2016).

Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (2008).

Муаллифи чор маҷмӯаи ашъор:

«Андешаи субҳ» (1998)

«Ғазалгуна» (2000)

«Сояи хаёл» (2008)

«Асири раҳоӣ» (2011)

Соли 2015 асари тадқиқотиро таҳти унвони «Фарҳанги суханварӣ дар фаъолияти касбии хизматчии давлатӣ» дар ҳаҷми 8,5 ҷузъи чопӣ ба табъ расонидааст.

Мушовири хизмати давлатии дараљаи I

Рўйхати корњои илмии Шарипов Шариф Рањмонович

1. Фарњанги суханварї дар фаъолияти касбии хизматчии давлатї(монография). Шарипов Ш.Р.-Душанбе:Ирфон, 2015.-128 с. ISBN№978-99975-0-682-5
2. Њамљавори рисолати бузург Шарипов Ш.Р.//Рўз. Машъал.-Њуљанд, 2006, шум.42(7399).-С.2.
3. Андешањои иљтимої ва оњангњои ирфонї дар “Соќинома”-и Абдунабии Фахруззамонї Шарипов Ш.Р.//Маљ. Адаб.Нашрияи маркази омўзиш, тањќиќ, тарљума ва нашри адабиёти љањон.-Душанбе, 2013, шум.3. -С.32-36
4. “Соќинома”-и Абдунабии Фахруззамонї. Назари иљтимої ва ирфонї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Маърифати омўзгор.-Душанбе, 2013, шуморањои 11-12.-96с.
5. Андешањои иљтимої ва оњангњои ирфонї дар “Соќинома”-и Абдунабии Фахруззамонї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Паёми Суѓд.-Хуљанд, 2013, шумораи 12.-106с.(-С.79-84.)
6. Арзиши адабии тазкираи “Майхона”-и Абдунабии Фахруззамонии Ќазвинї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Номаи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров(илмњои љамъиятшиносї).-Хуљанд, Ношир.2013, шумораи 4(37). – С.73-83.)
7. Зиндагиномаи Абдунабии Фахруззамонии Ќазвинї бар мабнои тазкираи “Майхона” Шарипов Ш.Р.//Маљ.Паёми Донишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї.-Душанбе, 2013. – 330 с.
8. Тазкираи “Майхона”-и Абдунабии Фахруззамонии Ќазвинї ва сохтори он Шарипов Ш.Р.//Маљ.Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон.-Душанбе, Сино.2013, шумораи 4/5(119).-298с.
9. “Соќинома”-и Абдунабии Фахруззамонї Шарипов Ш.Р.//Рўз.Адабиёт ва санъат. №43(1702).-24.10.2013.-С.7.
10. Андешањои фалсафї ва иљтимої дар ашъори Љалолиддини Румї Шарипов Ш.Р.//Маводи конференсияи чоруми илмї.-Душанбе:Сифат, 2015. – С.164-171.
11. Ишќ ва инсон аз нигоњи Љалолиддини Балхї Шарипов Ш.Р.//Маљ. Идоракунии давлатї.-Душанбе: Шарќи озод, 2016, шумораи 2(30). -184 с.
12. Инъикоси танзими иќтисодиёт дар эљодиёти Саъдии Шерозї Шарипов Ш.Р.//Маљ. Идоракунии давлатї.-Душанбе: Шарќи озод, 2016, шумораи 4(32). -С.224-228.
13. Хирад зевари шањриёрон бувад. Пешвои миллат ва Камоли Хуљандї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Маорифи Тољикистон.-Душанбе, 2017, шумораи 4(148).-С.6-8.
14. Тобишњои услубию маъноии вожањо Шарипов Ш.Р.//Рўз. Ганљи забон.-Душанбе: Мега-принт, 2017, шумораи 6(20).-С.6.
15. Наќши асари “Чењрањои мондагор”-и Пешвои миллат дар ташаккули фарњанги худшиносии љавонон Шарипов Ш.Р.//Наќши љавонон дар пешрафти љомеа.Маводи конференсияи илмї-назариявї бахшиба ба “Соли љавонон”.-Душанбе:Матбааи ДИТ, 2017.-С.28-36.
16. Андешањои Саъдии Шерозї нисбат ба харољоти зиёди молиявї Шарипов Ш.Р.//Рўз.Бољу хирољ.-Душанбе: Мега-принт, 06.07.2017, № 29(1073).-С.10.
17. Тараннуми вањдат дар адабиёти тољик Шарипов Ш.Р.//Маљ.Маърифати омўзгор.-Душанбе, 2017, -№ 8.-С.28-30.
18. Наќши љавонон дар идоракунии давлатї Шарипов Ш.Р.//Рўз.Љавонони Тољикистон.-Душанбе, -№ 44(9522).02.11.2017-С.6.
19. Заминањои эътимоди Пешвои миллат ба љавонон дар рушди љомеа ва идоракунии давлатї Шарипов Ш.Р.//Рўз.Мароми пойтохат.-Душанбе, -№ 46(491).13.12.2017-С.5.
20. Хусусиятњои хоси суханронии Пешвои миллат дар созмонњои байналмилалї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Маорифи Тољикистон.-Душанбе, 2017, -№ 11(155).-С.7-8.
21. Таљассуми симои Пешвои миллат дар эљодиёти адибони љавон Шарипов Ш.Р.//Маљ.Маорифи Тољикистон.-Душанбе, 2017, -№ 11(155).-С.8-12.
22. Тобишњои услубию маъноии баъзе вожањо дар коргузории маќомоти давлатї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Идоракунии давлатї.-Душанбе:Шарќи озод, 2017, -№ 3(35).-С.100-109.
23. Хусусиятњои хоси ѓазалиёти Зуњурии Туршезї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Паёми Донишкадаи забонњо.-Душанбе:Лингвопарк, 2017, -№ 1(25).-С.81-91.
24. Наќши китоби “Чењрањои мондагор” дар ташаккули фарњанги худшиносии љавонон Шарипов Ш.Р.//Маљ.Маорифи Тољикистон.-Душанбе, 2017, -№ 12(156).-С.5-8.
25. Хусусиятњои мавзўию поэтикии Рўдакї Шарипов Ш.Р.//Маљ.илмии Суханшиносї.-Душанбе:Эр-граф, 2017, -№ 2.-С.41-48
26. Симои Пешвои миллат дар эљодиёти адибони тољик Шарипов Ш.Р.//Маљ.илмии Суханшиносї.-Душанбе:Эр-граф, 2017, -№ 3.-С.91-103.
27. Ишќи ирфонї аз нигоњи Љалолиддини Балхї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Суханшиносї.-Душанбе:Эр-граф, 2017, -№ 4.-С.88-96.ISSN2308-7420
28. Равишњои ошноизудої дар ѓазалиёти Зуњурии Туршезї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Паёми Донишкадаи забонњо.-Душанбе:Лингвопарк, 2017, -№ 2-3(26-27).-С.40-52.
29. Тасвири шоиронаи ашё дар назари Зуњурии Туршезї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Паёми Донишкадаи забонњо.-Душанбе:Лингвопарк, 2017, -№ 4(28).-С.60-68.
30. Истиорањои сайёл ва таъвили дар ѓазалиёти Зуњурї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Паёми Донишкадаи забонњо.-Душанбе:Лингвопарк, 2018, -№ 1(29).-С.35-41.
31. Корбасти шигардњои адабї дар ашъори Юсуф Вафо ва Сайёд Шарипов Ш.Р.//Рўз.Нигоњи халќ.-Хуљанд, 2018, -№ 15(85).-С.4.
32. Дар њифзи асолати забони тољикї Шарипов Ш.Р.//Рўз.Омўзгор.-2018,-№ 40(12161).-С.8.
33. Мавлоно Љалолиддини Балхї ва љањони моддї Шарипов Ш.Р.//Маљ.Маорифи Тољикистон.-Душанбе, 2018, -№ 9 (156).-С.29-32.
34. Асари “Забони миллат-њастии миллат”-и Пешвои миллат ва њифзи асолати забони тољикї Шарипов Ш.Р., Содиќова М.П. // Маљ.Масъалањои мубрами таълим ва омўзиши забонњо дар тањсилоти муосири бисёрзабонї ва гуногунфарњангї.Маводи конференсияи байналмилалї(26-27 ноябри соли 2018).-Душанбе:Нигор, 2018. -С.64-68.
35. Пешвои миллат ва махсусиятњои давлатдории тољикон Шарипов Ш.Р.//Рўз.Омўзгор.-2018,-№ 49(12170).-С.1.
36. То минбари љањонї бурдї садои миллат Шарипов Ш.Р.//Рўз.Адабиёт ва санъат.-2018,-№ 50(1969).-С.2.
37. Наќши асари “Забони миллат-њастии миллат”-и Пешвои миллат дар њифзи асолати забони тољикї ва ташаккули он Шарипов Ш.Р.//Маљ. Паёми Донишгоњи технологии Тољикистон.-2018,-№ 1(1).-С.139-144.
38. Омилњои асосии љалби љавонон ба идоракунии давлатї дар замони истиќлолияти давлатї Шарипов Ш.Р.//Маљ. Идоракунии давлатї.-Душанбе: Шарќи озод, 2018, шумораи 3(39). -С.66-70.

 

Шарипов Шариф Раҳмонович Родился 12 ноября 1974 г. Образование высшее:  в 1997 г. окончил Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова, 2001 г. окончил Таджикский университет бизнес, права и политики, 2010 г. окончил Институт оповещения классификации.

Он является отличником образования Республики Таджикистан (2005 год), отличником культуры Республики Таджикистан (2010 год), членом Союза писателей Таджикистана (2008 год).

Им изданы четыре  поэтических сборников. Он является советником государственной службы I-ого класса Республики Таджикистан. Публикации:

 1. Жизненный путь Абдуннаби Фахруззамани на основе антологии “Мей-хане” – источник литературного направления в 17 веке / Ш.Р.Шарипов // Вестник педагогического университета (Издание Таджикского  государственного педагогического университета имени С.Айни). Сер. педагогических и филологических наук. – Душанбе, 2013. – № 6. – С.251-257. (на таджикском языке)
 2. Литературная ценность антологии “Мей-хане” Абдуннаби Фахруззамани / Ш.Р.Шарипов // Учёные записки Худжандского государственного университета имени Б.Гафурова. Серия гуманитарные науки. – Худжанд: Ношир, 2013. – № 4(37). – С.72-85. (на таджикском языке)
 3. Структура анталогии “Мей-хане” Абдуннаби Фахруззамани / Ш.Р.Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. –Душанбе: Сино, 2013. – № 4/5(119). – С.249-254. (на таджикском языке)
 4. “Саки-наме” Абдуннаби  Фахруззамани / Ш.Р.Шарипов // журнал Ма‘рифат-е омузгар (Просвещение учителя). – Душанбе, 2013. – № 11-12. – С. 86 – (на таджикском языке)
 5. Социально-мистические мысли в “Саки-наме” Абдуннаби Фахруззамани / Ш.Р.Шарипов // журнал Адаб (Воспитание). – Душанбе, 2013. – № –  С. 32 – (на таджикском языке)
 6. Социально-мистические мысли в “Саки-наме” Абдуннаби Фахруззамани / Ш.Р.Шарипов // журнал Пайам-е Сугд (Вестник Согда) .-Худжанд, 2013. – № – С.79-85 (на таджикском языке)

Ҳизбият:  узви ҲХДТ. е-mail: ssssharif@mail.ru

Монография

 1. Шарипов, Ш.Р. Фарҳанги суханварӣ дар фаъолияти касбии хизматчии давлатӣ.-Душанбе:Ирфон, 2015.-128 с. (Шарипов, Ш.Р. Речевой культуры в профессиональных государственных служащих.-Душанбе:Ирфон, 2015.-128 с.)

 

 

Ному насаби устодони  асосии кафедраи забонҳо:

 

 1. Ѓаффорова Тањмина Сатторовна
 2. Каримзода Бобоназари Мўсо
 3. Қаландарбекова Анжела Давлятбековна
 4. Маҳмадӣ Дилором
 5. Наврўзов Амрохон Ҷўрахонович
 6. Некушоева Сафарбегим Сафармамадовна
 7. Нормуњаммедова Наима Саъдуллоевна
 8. Пулатова Нурия Хотамовна
 9. Шукурова Тамила Фарҳодовна
 10. Юсупов Нарзимурод Очилдиевич