Муовини ректор оид ба тарбия

Муовини ректор оид ба корҳои тарбиявӣ

Ному насаб: Аҳмадзода Зулфия Кабир

Унвони илмӣ: номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

Вазифа ва ҷои кори ҳозира: Муовини ректор оид ба корҳои тарбиявӣ.

Номи пурраи рисолаи номзадӣ: Идеи рыцарского

 воспитания в истории педагогической мысли таджиков.

Унвонҳои дигар, ба мисли профессорӣ, академикӣ ва ғ: дотсент (2015с.)

 

                                       Мукофоту ҷоизаҳо: 

Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (2015).

Номи китобхои чоп шуда бо сабти сол ва ҷои нашр:

-Забони тоҷикӣ (Дастури таълимӣ барои ихтисосҳои ғайрифилологӣ) Душанбе 2014.

-Идеи рыцарского воспитания в истории педагогической мысли таджиков-         Душанбе:2014.-168с.(Монография)

– Тарбияи фазилати инсонӣ (Дастур барои дарсҳои тарбиявӣ), Душанбе:-2017

Номгӯи мақолаҳои илмӣ:

– Отличительные особенности и сходство идеалов рыцарского воспитания западной Европы, футуввата и суфизма\\Вестник Таджикского государственного педагогического университета им. С.Айнӣ-Душанбе:-2011.№3(39).

-Идеи воспитания в стихах Аттара(XIIв.)\\Вестник Таджикского национального университета-Душанбе:-2010.-№4(60).

-Особеннности выражения педагогических и дидактических идей футуввата(рыцарства) средневековых трактатах\\Вестник Таджикского университета Душанбе—2010:-№ 7(63).

-Об описании общепедагогических и дидактических идей футуввата(рыарства) в средневековых трактатах.\\Вестник Курган-Тюбинского государственного университета им. Н.Хусрава:-2009-№4.

-Этичекские основы движение джавонмарди-рыцарства.\\Материалы научно-теоритической конференции профессорско-преподавательского состава преподавателей и студентов «Сборник научных трудов Института экономики Таджикистана». Душанбе:-2010.-№11.

– Идеи рыцарского воспитания  в произведениях Мир Сайида Али Хамадони.//Материалы научно- теоритической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов\\ Вестник Кулябского университета-Куляб:-2012.№-1(5).

-Тарзу усулҳои ташаккул додани малакаҳои кори мустаќилонаи донишҷўён// Паёми Донишкадаи молия ва иќтисоди Тоҷкистон.Душанбе.2014.№3(39)

-Афкори педагогии Ҳусайн Воизи Кошифӣ\\Паёми Донишкадаи молия ва иќтисоди Тоҷикистон.Душанбе:-2014№3(5).

-Роҳҳои баланд бардоштани сифати таълим\\Паёми Донишкадаи молия ва иќтисоди Тоҷикистон. Душанбе-2016.№3

– Аҳмади Дониш ҳамчун педагог\\Паёми Донишкадаи молия ва иктисоди Тоҷикистон. Душанбе:-2016-№29(6).

– Оила ҳамчун муҳити иҷтимоӣ.\\Маҷмўаи маќолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷўёни ДМИТ бахшида ба Соли ҷавонон ва 20-солагии Ваҳдати миллӣ.Душанбе:-2017.

Шарҳи  мухтасари ҳол:

Зодаи  шаҳри Кўлоб вилояти Хатлон. Соли 1995 Донишгоҳи давлатии миллии  Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси филологияи тоҷик хатм намуд.

Фаъолияти меҳнатиашро аз соли 2007  дар факултаи таҳсили ғоибонаи Донишкадаи иќтисодииТоҷикистон оғоз намудааст. Аз соли 2010 дар вазифаҳои ассистенти кафедраи забонхои Донишкадаи иќтисодии Тоҷикистон фаъолият карда  27 декабри соли 2011 рисолаи номзадӣ ҳимоя намудааст. Аз соли 2012 ба хайси номзади илмҳои педагогӣ ва  муаллими калони кафедраи забонхои тоҷикӣ ва русии Донишкадаи иқтисоди Тоҷикистон кор кардааст.

Солҳои 2012-2014 дар вазифаи дотсенти  кафедраи забонҳои тоҷкикӣ ва русӣ Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон фаъолият намудааст.

Аз 7 апрели соли 2015 то 27 апрели  соли 2017 муовини ректор оид ба корҳои  тарбиявии  Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон таъин шуда, кор кардааст.

Соли 2015 бо нишони  Аълочии маориф ва илми Тоҷикистон сарфароз гардид.

28 апрели соли 2017 муовини ректор оид ба корҳои тарбиявии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид.

Оиладор, соҳиби 4 фарзанд.